Manuella händelsestyrda

I manuella händelsestyrda spel får deltagarna ta ställning till ett antal förutbestämda händelser och fatta sina beslut. I spelen så får deltagarna återkoppling i form av nya uppgifter eller poäng.

Beer game

Detta spel utvecklades ursprungligen i USA på 60-talet när begrepp som Industrial Dynamics blev
vägledande inom industrin. Deltagarnas uppgift är att minska totalkostnaderna i en informations-
och distributionskedja samtidigt som servicenivån till kunderna ökar. Målet är att deltagarna kan
identifiera de kritiska faktorerna. Beer game passar in i situationer när en organisation genomför
ett större förändringsarbete. Vi går igenom framgångskriterierna för en organisationsförändring
och sedan spelar deltagarna. Vi sammanfattar framgångsfaktorer i spelet och sedan hur dessa
kan appliceras i organisationen. Resultatet blir att alla förstår vikten av att följa rutiner, korta ner
informations- och leveranscykler och styra mot gemensamma mål. Spelet har genomförts för IKEAs
koncernledning och ledningsgrupper inom H&M, Telias, KF, Volvo, SKF, m.fl.

Konsultspelet

Inom konsultbranschen så finns det sju kritiska områden i ett projekt som inleds med en
offertförfrågan, sedan tillsättning av projektledare, möta internt motstånd hos den nya
uppdragsgivaren, fatta beslut om kundmedverkan, avrapportering, utvidgning av uppdrag och
kostnadsöverskridande. Målet är att deltagarna skall känna till komplexiteten inom respektive
område. Deltagarna delas in i olika grupper, får en situation att ta ställning till samt olika
beslutsalternativ att ta ställning till. De fattade besluten poängsätts utifrån valt alternativ och
motivering. Eter varje avsnitt samlas man och går igenom situationen vilka beslut som fattats samt
deltagarnas erfarenheter från arbetsplatsen. Därefter går man vidare till nästa beslutssituation.
Resultatet blir att deltagarna har en bättre förståelse för de beslut VD och ledningsgruppen måste
fatta samt att de själva är mer effektiva i sin konsultroll. Genomfört på Ericson och konsultföretag.

+46 (0)7051708 80
Ring oss idag eller kontakta oss online.